Com funciona?

El betacamp és una trobada oberta a tothom per crear, desenvolupar i potenciar idees i projectes en col·laboració amb persones que comparteixen l’entusiasme per l’educació. Un espai on ningú ensenya i tothom aprèn, centrat en els interessos de les persones participants, on es promou la col·laboració i l’aprenentatge entre iguals i es fuig deliberadament de dinàmiques de participació que proposen relacions expert/aprenent o orador/oient.

Organització: assemblea i nodes

El betacamp es basa en un principi senzill: ningú és espectador, tothom és participant.

Els continguts els proporcionen les persones participants en forma de tallers, esdeveniments participatius o creacions compartides. Aquestes propostes dels participants s’anomenen nodes de treball, o simplement nodes. Els nodes són la peça clau del betacamp, les dinàmiques de treball i col·laboració giren al seu voltant.

Assemblea

L’assemblea és l’òrgan principal de decisió i comunicació. En ella passaran coses com:

 • Repàs, proposta i debat d’activitats.
 • Presentació de les noves persones participants.
 • Explicacions de l’estat del treball dels nodes, així com demandes de col·laboració, necessitats, ajuda, problemes oberts, experteses…
 • Proposta i decisió de compra de material.
 • Propostes i decisió per l’espai de sermons i altres espais de participació.
 • Explicació de l’estat de comptes de betacamp.
Assemblea
Assemblea

Nodes

Un node és una proposta de treball que sorgeix de l’interès d’una o diverses persones participants per una temàtica concreta, i que volen aprofitar les sinergies de la trobada per crear, desenvolupar i potenciar aquesta proposta en col·laboració amb altres persones.

Creació dels nodes
Creació dels nodes

El betacamp és una trobada oberta, tothom és lliure de proposar un node. Et convidem a què ho facis!

Les persones responsables d’un node, en la mesura del possible, es comprometen a:

 • Tirar endavant amb la proposta feta.
 • Intentar crear vincles amb altres nodes o persones participants.
 • Participar a les assemblees: demanar i oferir suport, fer noves propostes…
 • Documentar el procés i els productes elaborats per tal que pugui ser útil a terceres persones.
 • Compartir els productes-materials sota llicències lliures que permetin el seu ús.
 • En el moment de fer la inscripció es demanarà a les persones responsables de cada node que descriguin breument la proposta de treball per tal d’incorporar-la al web.


For fun: Durant el betacamp es duran a terme diferents esdeveniments per alegrar-nos l’esperit.
Aquests sorgiran de les persones participants.

Altres espais de participació

Sermons. Els sermons són ponències de no més de 10-15 minuts. Cada dia hi haurà una franja horària reservada per tal que les persones que ho vulguin tinguin l’oportunitat de sermonejar sobre un tema que els interessi.

Els sermons no es programaran amb antelació al betacamp, es proposaran i decidiran a les assemblees. Totes les persones participants estan convidades a sermonejar.

Tens propostes per als nodes del #betacamp24?

El #betacamp24 tindrà dinàmica de creació de nodes a l’inici de la trobada.

Les persones participants, però, poden anunciar a les xarxes socials els seus temes d’interès per tal d’anar compartint idees i propostes.

Ei, tu quines idees tens? Fes servir els hashtags: #nodes24 i #betacamp24